BE për Bashkitë - Ekspert i Projektit për Trajnime Rajonale, Faza 1 – Menaxhimi i Ciklit të Projektit

Job Title: 
Trajnues për Menaxhimin e ciklit të projektit
Background: 
ECOPartners for Sustainable Development, në kuadër të projektit “BE për Bashkitë”, ka hapur thirrjen për tender “Ekspert i Projektit për Trajnime Rajonale, Faza 1 – Menaxhimi i Ciklit të Projektit” në Tiranë.
Oferta duhet të dorëzohet jo më vonë se afati i fundit i dorëzimit, në adresën e specifikuar në udhëzimet për aplikuesit.
Më poshtë gjeni dokumentet për aplikim: Termat e referencës; Dosja e thjeshtuar për tenderin; Oferta financiare; Të dhënat juridike; Identifikimi financiar dhe metodologjia.